Results

2022 年 Round 2 Kasaoka Fureai Airport

6 seconds

V.D.A. No Racer レーン Winner RT 18m ET RT + ET 終速 日時
103 齊藤 隆(Takashi Saito) right Winner 0.365 sec 1.676 sec 6.300 sec 6.665 sec 190.98 km/h 10:41:16
111 角川 将士(Sumikawa Masashi) left 0.185 sec 1.702 sec 6.906 sec 7.091 sec 174.33 km/h 10:41:16
305 谷口 謙一(Taniguchi Kenichi) right Winner 0.196 sec 1.757 sec 6.983 sec 7.179 sec 169.01 km/h 10:42:11
102 浅田 和俊(Asada Kazutoshi) right Winner 0.062 sec 1.771 sec 6.636 sec 6.698 sec 183.21 km/h 10:43:08
303 筒井 裕(Tsutsui Yutaka) right Winner 0.104 sec 1.766 sec 6.847 sec 6.951 sec 169.01 km/h 10:45:35
109 斉藤 喜代司(Saito Kiyoshi) left 0.155 sec 1.695 sec 6.872 sec 7.027 sec 172.66 km/h 10:45:35
206 宮下 明悦(Miyashita Akiyoshi) left Winner 0.279 sec 1.588 sec 6.801 sec 7.080 sec 165.14 km/h 10:46:22
307 井上 浩和(Inoue Hirokazu) right Winner 0.075 sec 1.698 sec 6.842 sec 6.917 sec 165.90 km/h 10:47:51
301 宮田 晋士(Miyata Shinji) right Winner 0.088 sec 1.812 sec 6.990 sec 7.078 sec 167.05 km/h 10:48:48
202 竹中 基貴(Motoki Takenaka) right Winner 0.291 sec 1.695 sec 6.581 sec 6.872 sec 178.22 km/h 10:59:49
305 谷口 謙一(Taniguchi Kenichi) right 0.277 sec 1.752 sec 7.613 sec 7.890 sec 136.11 km/h 11:51:36
202 竹中 基貴(Motoki Takenaka) right Winner 0.128 sec 1.642 sec 6.507 sec 6.635 sec 179.10 km/h 11:53:53
206 宮下 明悦(Miyashita Akiyoshi) left Winner 0.191 sec 1.646 sec 6.882 sec 7.073 sec 163.27 km/h 11:55:34
109 斉藤 喜代司(Saito Kiyoshi) left Winner 0.496 sec 1.628 sec 6.682 sec 7.178 sec 173.08 km/h 11:56:19
307 井上 浩和(Inoue Hirokazu) right 0.126 sec 1.655 sec 7.410 sec 7.536 sec 144.87 km/h 11:57:14
303 筒井 裕(Tsutsui Yutaka) left Winner 0.109 sec 1.704 sec 6.836 sec 6.945 sec 167.05 km/h 11:57:14
301 宮田 晋士(Miyata Shinji) right Winner 0.024 sec 1.760 sec 6.942 sec 6.966 sec 170.21 km/h 11:58:04
102 浅田 和俊(Asada Kazutoshi) right Winner 0.122 sec 1.872 sec 6.587 sec 6.709 sec 187.50 km/h 12:00:40
111 角川 将士(Sumikawa Masashi) left 0.158 sec 1.759 sec 6.897 sec 7.055 sec 147.24 km/h 12:00:40
306 藤本 資康(Fujimoto Motoyasu) right 0.123 sec 1.916 sec 7.332 sec 7.455 sec 162.90 km/h 12:03:27